İK Süreçleri

 

"

a. Genel İK Uygulamaları – Check Up

Organizasyonun amaçlarına ulaşabilmesi için, tüm insan kaynaklarının en doğru, etkin ve verimli bir şekilde kullanılması gerekmektedir. İnsan Kaynakları Yönetimi, organizasyon ve çalışanlar arasındaki ilişkileri etkileyen tüm yönetim karar ve hareketleridir, bu bakımdan doğru yönetilmesi büyük önem taşımaktadır.

“Rekabetçi üstünlükler sağlamak amacıyla gerekli insan kaynağının sağlanması, istihdamı ve geliştirilmesi ile ilgili politika oluşturma, planlama, örgütleme, yönlendirme ve denetleme faaliyeti hizmetlerimiz ile İnsan Kaynağı Yönetimi konusunda gerekli profesyonelliğe ulaşmanız mümkün."

Genel ik uygulamalarınızın olması gereken ideal yapıya uygunluğunu check-up denetimimiz ile gözlemleyebilir, standardizasyon, ik birimi oluşturma, dışarıdan ik yönetimi desteği, sürekli ik danışmanlığı ile iyileştirme ve geliştirme gibi konularda ihtiyacınıza göre hizmetlerimizden yararalanabilirsiniz.

 
 

b. Çalışan Memnuniyeti

Çalışan Memnuniyet Anketi, çalışanların şirkete olan bağlılıklarını, şirket politikalarından memnuniyet derecelerini ölçümlemeyi sağlayan önemli bir araçtır.

Çalışan bağlılığı son yıllarda önemini daha da artırmıştır. Kaybedilen her çalışan ciddi maliyet, bilgi kaybı hatta şirketlerde imaj kaybına neden olabilmektedir.

Anket sayesinde, işyeri içinde verimliliğin ve iş performansının arttırılmasına yönelik gelişme alanlarını, işyerinin önceliklerine ve genel performansına etkilerine göre belirlemeyi sağlar. Yapılan uygulamaların etkinliğini ölçmeyi sağlar ve kuruma çalışan memnuniyetini ve bağlılığını artırmak için en uygun eylem planlarını oluşturmada yön gösterir. Ücret paketleri yetersizse bunlar iyileştirebilir, yemekhane veya servis işlemleri aksıyorsa bunları düzeltme imkanı sağlar, motivasyonu bozan unsurları göz önüne alma şansı yakalayarak kuruma bağlılığı arttırır ve bu işletmelerin en önemli maliyet ve zaman kaybı olan personel sirkülasyonun azaltılmasına destek olur.

 
 
 
 

c. Performans Yönetimi

Performans değerlemesi, çalışanların veya personelin işindeki başarısını değerlendirme sürecidir.

Performans değerlemesi, işi değil, iş yapan personeli ve onun başarısını veya işteki başarısızlığını değerlendiren bir süreçtir; personelin işindeki başarısı, tutum ve davranışları, ahlaki durumu ve özelliklerini ayrıntılı şekilde ortaya koyan ve bütünleyen, bireyin işletmenin başarısına olan katkılarını değerlendiren planlı bir araçtır.

 • Başarı değerlendirmesi sürekli başarı yönünde personeli isteklendirir, daha etkili ve üretken olması için eksik yönlerini tamamlanmasını sağlar.
 • Değerlendirme sonuçlarına dayalı olarak personelin başarısına paralel bir ücret ve ödül alması, görevde yükselmesi sağlanabilir.
 • Personelin çalışmasının, yetişmesinin ve ilerlemesinin ölçülebilmesinde yol gösterir.
 • Eğitim ihtiyaçlarının ve bu ihtiyaçlarla ilgili esasların tespit edilmesini sağlar.
 • Çalışanlar arasında sistemli mukayeselerin yapılabilmesini sağlar.
 • Yöneticilerin birlikte çalıştıkları kişileri daha iyi tanımalarına yardımcı olur, ast üst arasındaki etkileşim pekişir ve bu süreç aynı zamanda değerleyici ile değerlenen arasındaki güvenin artmasına yol açar.
 •  
   

   
   

  "

  "PERFORMANS YÖNETİMİ

  Adil
  Geliştirici
  Geçerli ve Güvenli
  Sistemli ve Kapsamlı
  Sürekli

  Olmalıdır.

  "

   
   

  d. Eğitim

  Sürekli gelişimin söz konusu olduğu günümüzde çalışanların da bu gelişmelere paralel olarak bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir. Rekabetçi piyasa koşullarında “Bilgi”nin kazandığı anlam değişmekte, farklılaşma ve yenilenme adına bilginin sürekliliğinin sağlanması mecburi bir ihtiyaç haline dönüşmüştür.

  Bilgiye dayalı teknolojilerin uygulandığı günümüzde eğitimli personel ihtiyacı ve mevcut personelin eğitim ihtiyacı giderek artmaktadır. Bu ihtiyaçların doğru bir şekilde belirlenmesi, bilgilerin uygulanabilir ve firmanın ihtiyaçlarıyla bağdaşır durumda olması eğitimin verimliliği açısından zorunludur.